Lớp 11

Câu 3 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a)\(C{H_3}COOH,C{l_3}CCOOH,C{l_2}CHCOOH,\)\(ClC{H_2}{\rm{COOH}}\)                                             b) \(ClC{H_2}C{H_2}C{H_2}COOH,C{H_3}CH(Cl)C{H_2}COOH,\)\(C{H_3}C{H_2}CH(Cl)COOH,C{H_3}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\)Giải        Lực axit theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải:a) \(C{H_3}COOH < ClC{H_2}{\rm{ - COOH <...

Read more
Page 2 of 156 1 2 3 156