Ứng dụng phần mềm bán hàng trong quản lý khách hàng

#1
Quản lý khách hàng là một khâu quan trọng nhưng không được nhiều doanh nghiệp coi trọng. Đây là bước xây dựng quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp và đóng vai trò đáng kể trong quá trình ra quyết định hợp tác với doanh nghiệp trong tương lai. Để giai đoạn này trở nên chuyên nghiệp, các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.Phần mềm bán hàng có lợi ích gì đối với việc xây dựng quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp? Sản phẩm này hỗ trợ quản lý danh sách khách hàng, phân nhóm khách hàng, từ đó đề ra những chính sách đãi ngộ khác nhau đối với từng nhóm khách hàng riêng biệt. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý bán hàng online còn đóng vai trò là cổng thông tin khách hàng, là công cụ để khách hàng chủ động tìm hiểu, thực hiện giao dịch với doanh nghiệp.