Tóm tắt các hạng mục trong tiêu chuẩn EN 3-10: 2009 về bình cứu hỏa

#1
Trong tiêu chuẩn EN 3-10 ban hành năm 2009 thì các quy định đối với một sản phẩm bình cứu hỏa gồm những gì. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến các bạn một vài nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn này. Cùng theo dõi nhé.Tóm tắt: Bình cứu hỏa xách tay. Quy định để đánh giá sự phù hợp của một bình cứu hỏa xách tay để EN 3-7

Tài liệu này (EN 3-10: 2009) đã được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 70 "có nghĩa là tay của thiết bị chữa cháy", Ban Thư ký được tổ chức bởi AFNOR.

Tìm hiểu thêm các quy định về bình chữa cháy hiện nay.

Nó thay thế EN 3-6: 1995.

EN 3 bao gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung bình cứu hỏa xách tay:

- Phần 7: Đặc điểm, yêu cầu thực hiện và phương pháp thử

- Phần 8: Yêu cầu bổ sung để EN 3-7 cho việc xây dựng, sức đề kháng để kiểm tra áp suất và cơ khí cho bình chữa với một áp lực tối đa cho phép bằng hoặc thấp hơn 30 bar

- Phần 9: Yêu cầu bổ sung để EN 3-7 cho kháng áp lực của bình chữa CO2

- Phần 10: Các quy định để đánh giá sự phù hợp của một bình cứu hỏa xách tay để EN 3-7.

Phạm vi

Tiêu chuẩn châu Âu quy định các yêu cầu tối thiểu cho chứng thực sự phù hợp của các bình cứu hỏa xách tay để EN 3-7, cũng như các yêu cầu về chất lượng kiểm soát và sản xuất các bình cứu hỏa.

Nó chỉ rõ các tài liệu được cung cấp liên quan đến:

- Xác định người nộp đơn

- Xác định các nhà sản xuất, nếu không phải là người nộp đơn

- Xác định các nhà thầu phụ (s), nếu áp dụng

- Xác định các bình chữa

- Các tài liệu được cung cấp với các bình chữa

- dấu CE

- Chất lượng hệ thống quản lý

- Phương tiện dập tắt thông tin về độc tính.

Nó chỉ rõ phương pháp để:

- Loại thử nghiệm

- đánh giá Nhà máy

- Điều khiển quá trình sản xuất.

Nội dung

Lời nói đầu

1. Phạm vi

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định

4. Các ký hiệu và chữ viết tắt

5. Tài liệu hướng dẫn cho loại hình kiểm tra và kiểm toán

6. Bước đầu thử nghiệm loại

7. Nhà máy sản xuất kiểm soát (FPC)

8. Số tài liệu tham khảo và đánh dấu

9. Hạng mục cần phải thường xuyên kiểm tra và ghi nhận trong quá trình sản xuất

10. Giám sát

Phụ lục A (Tham khảo) Các điểm cần được kiểm tra bởi các cơ quan giám sát

Phụ lục B (Quy định) Thông số kỹ thuật đối kế toán của một bình chữa

mẫu Phụ lục C (Quy định) của báo cáo phòng thí nghiệm

Mục lục trong tiêu chuẩn này

Phụ lục 1 của báo cáo kiểm tra

Phụ lục 2 của báo cáo kiểm tra

Phụ lục 3 của báo cáo kiểm tra

Tài liệu tham khảo