[ TN ] Trường việt mỹ tuyển nhân sự

C

cmt

Guest
#1
[h2]cmt: [ TN ] Trường việt mỹ tuyển nhân sự[/h2]
THÔNG BÁO
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh thµnh lËp trêng Trung cÊp nghÒ ViÖt Mü sè 2468/Q§-UBND ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2011 cña UBND tØnh Th¸i Nguyªn.

Trường Việt Mỹ thông báo tuyển nhân sự:
1. Cán bộ tuyển sinh: 05 người
2. Kế toán tổng hợp : 01 người
Yêu cầu: tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học , có kinh nghiệm. có xe máy, có máy tính cá nhân.
3. Chế độ lương theo khối hành chính sự nghiệp + các khoản thưởng được đóng Bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ phúc lợi khác.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 20/08/2015. được đi làm ngay. Chế độ thử việc và ký hợp đồng chính thức theo quy định
Hồ sơ nộp tại: Văn phòng Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ.
Địa chỉ: số 286, đường Mỏ Bạch,tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
(Trên đường vào Đại học Nông lâm , cách Đường tầu 50m)
Điện thoại : 0280 505055, 0913072626, (giờ hành chính)

Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển
[/URL][/IMG]
-- việc làm -- [ TN ] Trường việt mỹ tuyển nhân sự