Thiết kế website doanh nghiệp tại HCM

#1
Doanh nghip bn s nhn được li ích gì khi hp tác vi công ty thiết kế website ti Vĩnh Phúc? Trong quá trình thiết kế web doanh nghip, Chúng tôi tích hp nhiu tính năng ưu vit như sau:

1. Module Sn Phm: Module này cho phép doanh nghip, công ty chia thành nhiu danh mc sn phm có th t thay đi theo nhu cu ví d như chia thành sn phm ni tht, sn phm mngh, sn phm nông sn…vvv. Trình bày thông tin, hình nh giá thành ca sn phm theo dng e-catalog. Mi sn phm s có 1 form đt hàng đi kèm, giúp khách hàng d dàng đt hàng.

2. Module Dch V: Hin th thông tin, hình nh v các dch v ca doanh nghip website. Mi dch v có 1 form yêu cu dch v đi kèm, cho phép khách hàng d dàng liên h khi cn thiết.


7. Thiết kế web giá r Module Qung Cáo Trc Tuyến: Cho phép doanh nghip qun lý các banner, logo ca các đi tác trên website mình, to ngun thu t website.

8. Module Tin ích tìm kiếm: Bao gm 2 chc năng tìm kiếm: Tìm nhanh và tìm nâng cao. Tìm nhanh: cho phép người xem tìm kiếm nhanh bt kỳ thông tin nào trong website thông qua thao tác đơn gin là nhp t khóa cn tìm và nhn Enter đ ra kết qu. Tìm nâng cao: cho phép người xem gii hn khu vc tìm kiếm thông tin đ kết qu hin th ra chính xác hơn…Ví d: tìm có du và không du…

Chi tiết liên hcông ty thiết kế web giá r chuyên nghip đ được tư vn min phí: 0988 485 300