• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Tám yếu tố của hệ thống

T

trangda

Guest
#1
Mục đích là sứ mệnh, mục tiêu, nhu cầu, mối quan tâm cơ bản, chức năng, nhu cầu khách hàng. Hoặc những kết quả được theo đuổi từ một hệ thống

Đầu vào gồm nguyên liệu, thông tin hoặc con người mà công việc, sự biến đổi, xử lý diễn ra. Đầu vào phải là một phần của đầu ra. Đầu ra của hệ thống này có thể là đầu vào của hệ thống khác

Các khóa học đang mở
- ISO 9001 2015

- qa là gì
- qa qc là gì

Đầu ra : Gồm những sản phẩm , dịch vụ hữu hình và vô hình, được mong đợi hoặc không được mong đợi

- Đầu ra mong đợi đạt được mục đích và đáp ứng nhu cầu khách hàng và người sử dụng thông qua việc gia tăng giá trị thực đới với đầu vào- Đầu ra không mong đợi là những chất gây ô nhiễm, phế liệu, rác thải .. Tất cả đều phải được nêu rõ trong hệ thống

Trình tự bao gồm sự chuyển đổi, công việc, quy trình, sự chuyển hóa, chương trình phần mềm, hoặc các bước để đầu vào trở thành đầu ra . Những bước căn bản chính là những “ hoạt động cơ sở “ cần thiết hoặc những thay đổi có thể nhìn thấy được của các yếu tố đầu vào dẫn đến sự chuyển hóa thành các đầu ra

Môi trường gồm các yếu tố tự nhiên và xã nội

Con người là những người phục vụ trong các bước của quy trình nhưng không trở thành một yếu tố của đầu ra. Nó bao gồm toàn bộ năng lực và trí tuệ của con người: nói , viết , suy luận, và thực hiện nhiệm vụ, ra quyết định. Đánh giá, học hỏi , sáng tạo

Yếu tố vật chất hoặc nguồn lực phục vụ các bước của quy trình nhưng không trở thành đầu ra. Như máy, thiết bị , năng lượng …

Yếu tố thông tin gồm tri thức và nguồn dự liệu hỗ trợ trong các bước của quy trình, hướng dẫn công việc, thao tác, các quy trình chuẩn . Chuyên gia tư vấn, cố vấn pháp luật có thể có vai trò là yếu tố thông tin .
 
Top