Sự không phù hợp , hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

#1
Các hành động thực hiện phải tương ứng với tầm quan trọng của vấn đề và các tác động của môi trường gặp phải

Tổ chức phải đảm bảo cần thiết với tài liệu hệ thống cho bất kỳ sự thay đổi . Thiết lập và duy trì các hồ sơ cần thiết để chứng minh sự phù hợp đối với yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức . Các hồ sơ phải được lưu trữ và duy trì rõ ràng , dễ nhận biết và truy tìm nguồn gốc. Thiết lập , thực hiện và duy trì một thủ tục để phân định, lưu trữ, bảo quản , phục hồi , duy trì và hủy bỏ các hồ sơ .

Khai giảng các lớp khóa hoc qa qc cấp tốckhóa học tư duy đột phá tại 97 trần quan diệu , p14 , quận 3

Tổ chức phải đảm bảo các cuộc đánh giá nội bộ hệ thống EMS được tiến hành định kỳ để

- Xác định hệ thống EMS có phù hợp các kế hoạch quản lý môi trường . Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 , được thực hiện và duy trì một cách đúng đắn . Cung cấp thông tin và kết quả đánh giá cho Ban lãnh đạo.


Các chương trình đánh giá phải được lên kế hoạch , thiết lập , thực hiện và duy trì có xem xét đến tầm quan trọng về môi trường của hoạt động liên quan . Kết quả của cuộc đánh giá trước.

Đánh giá nội bộ

Các thủ tục đánh giá phải được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm vào việc xác định . Các trách nhiệm và yêu cầu đối với việc lập kế hoạch và tiến hành đánh giá , báo cáo kết quả , lưu trữ hồ sơ liên quan . Các chuẩn mực , pham vi , tần suất và các phương pháp đánh giá . Việc lựa chọn các chuyên gia đánh giá và tiến hành các cuộc đánh giá phải đảm bảo tính khách quan , vô tư trong suốt quá trình đánh giá .