Năng lực điều hành cần thiết

#1
Năng lực cần thiết phù hợp với công việc được giao xác định bằng Bản tiêu chuẩn chức danh dành cho cán bộ quản lý và Bản tiêu chuẩn công việc dành cho cán bộ chức danh, hoặc công nhân viên . Khi phân công người cho những lĩnh vực hay hoạt động cụ thể cần xác định rõ kỹ năng tối thiểu cần thiết đối với hoạt động đó để tìm người có năng lực thích hợp , Dùng Bản hướng dẫn công việc để xác định năng lực phù hợp.

Tìm hiểu thêm
- tư duy đột phá
- học iso 9001
- qa là gì

Yêu cầu này được áp dụng cho cả hoạt động có ảnh hưởng đến chất lượng nói chung, bao gồm cả đội ngũ lãnh đạo .

Thực hiện chuỗi các quy trình kết nối liên tục từ tuyển dụng cho đến được thôi việc

Cần tiến hành “ phân tích lỗ hổng “ về năng lực để xác định nhu cầu đào tạo và đạt hiệu quả đào tạo cao

Cần phân tích năng lực cho cả tương lai , tìm kiếm tiềm năng phát triển con người cho vị trí tương lai nào đó trong tổ chức ( Bản kế hoạch nhân lực )


Quyền lực mềm của CEO đối với nhân viên

Một trong những loại hàng hóa có giá trị nhất không phải là khí đốt hay dầu mỏ mfa là trí tuệ con người . Bởi vậy , quản lý kiểu “ áp chế “ chỉ là hạ sách . Quản lý tạo nên sự phối hợp mới là thượng sách .

Các nhân viên tại giỏi thường có sẵn trong túi ít nhất là 2 đề nghị của các công ty cạnh tranh, do đó biện pháp đe dọa sa thải chảng có tác dụng gì đối với họ

Các nhà lãnh đạo hiện đại chỉ còn cách sử dụng cái gọi là “ quyền lực mềm “ tức là dùng biên pháp yêu cầu thay cho đe dọa, dùng hệ thống kích thích thay cho phạt vạ, dùng nụ cười thay cho những lời quở trách .

Giờ đây , để có thể lãnh đạo thành công , người lãnh đạo chỉ có biện pháp duy nhất là lôi cuốn cấp cưới đứng về phía mình. Khuyến khích họ cùng sáng tạo .