Các hàm cơ bản bên trong PHP

#1
ĐÀO TẠO PHP HÀ NỘI
Qua bài học này, chúng ta tìm hiểu kỹ về các thành phần của mảng một chiều, nhiều chiều và các hàm cơ bản vể xử lý dữ liệu. Hiểu rõ cấu trúc mảng, sự sắp xếp đồng bộ sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong những ứng dụng lớn.

Bài tập áp dụng :

1- Xây dựng website có tính năng upload cho phép upload cùng lúc 10 file dữ liệu.
2- Xây dựng website có tính năng upload, và chỉ cho phép upload file có định dạng hình ảnh như gif, jpg. Ngoài ra các tính năng khác đều có thông báo lỗi không cho upload.

Bạn đã biết qua hàm (function) là cái gì trong PHP rồi, và bạn có biết rằng khi lập trình trong PHP, chúng ta đa phần là sử dụng các hàm của nó để xây dựng ứng dụng của mình. Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng hơn 1000 hàm khác nhau, chưa kể bạn còn có các hàm có sẵn của WordPress hoặc có thể tự tạo hàm cho riêng mình.
Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm có sẵn thường dùng nhất trong PHP để bạn có thể thực hành và nhớ nó, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội dùng đến.

Các hàm trong danh sách này là những hàm sẽ có chức năng thao tác, xử lý trên các dữ liệu kiểu chuỗi.
$tên_biến= array("Kenny","Maria","Julia","Kenvin")
Như vậy khi gọi giá trị trong mảng ta có:
Echo $tên_biến[2]; // Giá trị sẽ cho là Julia.
Ngoài cách khai báo ở trên chúng ta cũng có thể khai báo bằng cách khác như sau:
$tên_biến[] = "Kenny";
$tên_biến[] = "Gillian";
$tên_biến[] = "Charlene";
$tên_biến[] = "Calvin"
Chúng ta không cần thêm ký tự vào. Vì PHP đã tự xử lý cho chúng ta phần đó.
Để thêm 1 phần tử vào mảng chúng ta cũng có thể sử dụng như sau:
$tên_biến[] = "Jiro";
Như vậy nếu chúng ta gọi giá trị: echo $tên_biến[4] thì giá trị sẽ là jiro. Vì nó được PHP thêm vào sau cùng và ngầm hiểu là giá trị tiếp theo.
Ví dụ:
<?php $a=array("Kenny","Maria","Julia","Kenvin"); echo $a[2]; //Xuất ra giá trị Julia ?>
Là các mảng được tạo index bằng các chuỗi , chúng được gợi là các mảng kết hợp.
Ví dụ:
<?php $a= array ("name" => "Kenny", "job" => "Teacher", "age" => "45", "email" => "kenny@qhonline.info"); ?>
Như vậy để truy cập giá trị của mảng trên chúng ta không thể sử dụng cách cũ được.
Ví dụ: Để lấy giá trị của tuổi tôi không thể sử dụng cách trên : echo $a[2].
Vì chúng ta đã gán giá trị của index cho 1 tên gọi khác. Do vậy để lấy giá trị của tuổi ta sử dụng như sau: echo $a[age] // Kết quả sẽ cho ra 45.
3- Phép lặp trong mảng:
a) Phép lặp mảng tuần tự:
Cú pháp:
foreach($array as $temp)
Hành Động
Trong đó $array là mảng mà ta muốn thực thi việc lặp dữ liệu, và $temp là một biến trong đó ta sẽ tạm thời lưu trữ mỗi phần tử.
Ví dụ:
4- Các hàm hỗ trợ trong PHP:
+ Hàm gộp mảng:
Cú pháp: array_merge($mang1, $mang2);
+ Hàm tách mảng:
Cú pháp: array_slice($mang, vị trí tách, số lượng tách);
+ Hàm sắp xếp mảng:
Cú pháp: sort($mảng);
+ Hàm sắp xếp mảng theo chỉ mục:
Cú pháp: ksort($mảng);
+ Hàm tìm phần tử có tồn tại trong mảng hay không ?.
Cú pháp: in_array(giá trị tìm, $mảng);